2016. gada 29. aug.

Asūnes bibliotēkai - 70

Laba grāmata ir cilvēka dvēseles tīrākā būtība. ”
(T.Kārlails)

       Šogad Asūnes pagasta bibliotēkai ir jubileja – 70 gadi. Cilvēka mūžā tie ir gadi, kad kavēties atmiņās, pašķirstīt fotoalbumus. Arī bibliotēkas dzīvē tas ir garš laika posms, kad jāatskatās uz padarīto un plānot jaunus darbus, izvērtēt jaunas idejas, meklēt sadarbības partnerus, rast spēkus turpināt strādāt un attīstīties. Savā darbības mūžā 
       Asūnes bibliotēka ir daudz ceļojusi – sākumā tā bija tautas nama telpās, pēc tam baznīcai piederošā ēkā, tad pavisam īsu brītiņu k-za „Putj Ļeņina ” bērnudārza telpās un kopš 1994. gada pavasara bibliotēka atrodas trīsstāvu nama, trīsistabu dzīvoklī Kalna ielā 3/12. Šajā laikā bibliotēkā strādāja Valentīna Juhņeviča, daudzus gadus Lūcija Aišpure, tad kopš 1990.gada februāra strādāju es, neilgi aizvietoja Rita Kovaļevska, Raisa Rakicka un Jeļena Olehnoviča. Gribu pateikties visiem, kas iegriežas bibliotēkā, lasa grāmatas, čato interneta vietnēs, bērniem, kas piedalās konkursos un pasākumos. 
      Savā laikā piedzīvoju, ka bibliotēkas fonds bija gandrīz 14000 eksemplāru un lasītaju skaits pie 350, tagad sarucis iedzīvotāju skaits, sarucis arī lasītāju skaits un arī grāmatu skaits. Laitāju skaits svārstās pēdējos gados no 90 – 135. Grāmatu skaits bibliotēkā ap 5000. Preses izdevumu skaits ir diezgan liels. 13 izdevumi latviešu valodā un 2 izdevumi krievu valodā. Katru gadu fonds tiek papildināts ar jaunām grāmatām, bez tam ir iespēja, pieteikt grāmatas no citām bibliotēkām. Nāciet un kopā mēs atradīsim katram ko interesantu.
     Tuvojas rudens un ziema arī vairs nav aiz kalniem, tāpēc gribu lūgt pagasta iedzīvotājus, pāršķirstīt savus fotoalbūmus, personīgos arhīvus un, ja Jums ir fotogrāfijas, kas saistītas ar pagasta vēsturi, k-za , kluba, skolas, bibliotēkas vēsturi, lūdzu paziņojiet, aizdodiet uz neilgu laiku, es noskenēšu un visas atgriezīšu atpakaļ. Un ja kādam ir veco māju foto, kuras tagad jau ir nojauktas, vai pārvestas uz citurieni, tad šīs fotogrāfijas es arī gribētu noskenēt. Ir ideja izveidot Asūnes pagasta zudušo māju karti. Literatūras izstāde, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienai.2016. gada 15. febr.

2015.gads Asūnes bibliotēkā.2015.gadā Asūnes pagasta bibliotēkā ir reģistrēti 123 lietotāji, 43 no tiem ir bērni, apmeklējumu skaits – 1845, no tiem bērni bibliotēku apmeklēja 1183 reizes. Izsniegtas – 1417 grāmatas, t.sk. 265 grāmatas izlasīja bērni, izsniegti lasīšanai mājās 249 žurnāli.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem 40 stundas nedēļā.
Bezmaksas pakalpojumi:
*      lietotāja pierakstīšana;
*      grāmatu fonda izmantošana;
*      novadpētniecības materiālu izmantošana;
*      pašvaldības saistošo dokumentu kopiju izmantošana;
*      interneta;
*      laikrakstu un žurnālu lasīšana;
*      piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

Maksas pakalpojumi:
*      melnbaltā kopēšana;
*      krāsainā kopēšana;
*      dokumentu izprintēšana no datora.
*      grāmatu pasūtīšana SBA kārtā (apmaksāt pasta izdevumus).
Bibliotēkā lietotāju sagaida bibliotekārs un palīdz orientēties bibliotēkā. Bibliotēkā ir trīs telpas:
*      datortelpa, kurā ir 6 datori, uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli un jaunieguvumu izstāde;
*      daiļliteratūras telpa, kur atrodas daiļliteratūra un tiek veidotas literatūras izstādes, kas veltītas gan dažādiem svētkiem, gan atceres dienām. Lai atvieglotu lietotāju orientēšanos literatūras klāstā grāmatu plauktos ir norādes – plauktu daleņi, kas kurā plauktā pieejams;
*      bērnu literatūras un seriālizdevumu telpa. Šajā telpā notiek pasākumi bērniem un var palasīt laikrakstus un žurnālus.
Bibliotēkā ir izveidota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca, diemžēl tajā ir maz ierakstu.
Telpu vizuālais noformējums.
Telpas, lai arī nelielas ir gaiša un mājīgas. Šogad ir veikts kosmētiskais remonts gaitenī un bērnu literatūras telpā. Tam izmantots 28,56 eiro. Informāciju par bibliotēku, tās daba laiku, jaunākajiem notikumiem bibliotēkā var atrast vietnē asunesbiblioteka@blogspot.com.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
Bibliotēkas grāmatu fonds ir galvenais bibliotēkas pastāvēšanas nosacījums. Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus ar nepieciešamo literatūru, šogad pašvaldība izlietoja 603,93 eiro grāmatu iegādei, 388,51 eiro preses izdevumu parakstīšanai. Šogad „Bērnu žūrijas” ietvaros saņemtas 18 grāmatas par summu 121,64€. Diemžēl bērnu interese  par šo programmu zūd, daudzi saka, ka grāmatas, kuras tiek sūtītas ir neinteresantas. Tāpēc šogad programmā piedalījās tikai 10 bērni. 2015.gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejami šādi preses izdevumi:
*      Dari Pats;
*      Dārza Pasaule;
*      Ieva;
*      Ievas Māja;
*      A 12;
*      Biškopis;
*      Praktiskais Latvietis;
*      36,6° C;
*      laikraksts „Ezerzeme”;
*      Люблю:
*      Avene;
*      Ilustrētā Junioriem;
*      Приветик.
Informācijas pakalpojumu attīstība.
            Kopš 2010.gada alfabētiskais katalogs nav aktīvs. Informācija par bibliotēkas fondu atrodama vietnē http://www.kraslava.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp. Šajā pašā vietnē atrodama arī elektroniskā novadpētniecības datu bāze. Pati datu  bāzes neveidoju.
            SBA kārtā šogad uz Ķepovas bibliotēku bija nodotas 17 grāmatas.
Novadpētniecības darbs.
          Asūnes pagasta bibliotēkā novadpētniecības mapes ir papildinātas ar jaunākajiem rakstiem no dažādiem preses izdevumiem un no tīmekļa.
Projektu izstrāde.
            2015.gadā, pateicoties Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolēģēm, kuras bija semināru organizatores, apmeklēju seminārus, kuros tika runāts par aktuālajiem jautājumiem bibliotēku darbā. Piedalījos pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieru. Apmeklējām Valmieras novada centrālo bibliotēku.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem.
            Asūnes pagasta bibliotēka apkalpo visus Asūnes pagasta teritorijā dzīvojošus bērnus un jauniešus, arī vēl bērnus no Ķepovas pagasta un Svariņu pagasta, kas mācās Asūnes pamatskolā. 16.03.2015. bibliotēkā notika pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Sēd uz sliekšņa pasaciņa…”

Pasākums bērniem „Matīss meklē Latviju.”

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
            Asūnes pagasta bibliotēka ir izvietota 1986.gadā celtas daudzdzīvokļu mājas trīsistabu dzīvoklī. Telpu kopējā platība 60 m . 56 m ir lasītāju apkalpošanai, 4 m ir saimniecības telpas. Bibliotēkā ir pieejamas 10 darba vietas lasītājiem, kas vēlas palasīt preses izdevumus un grāmatas uz vietas bibliotēkas telpās.

Bibliotēkas personāls.
            Bibliotēkā strādā divi cilvēki – bibliotēkas vadītāja un apkopējs. Bibliotēkas vadītājai ir pilna darba slodze, bet apkopējam 0,2 slodze. Piedalījos vairākos Krāslavas novada centrālās bibliotēkas rīkotajos semināros un Dagdas novada IKC rīkotajos semināros.

Sporta diena Asūnes pamatskolas sporta zālē.

 Kopā ar pagasta darbiniekiem Rundāles pilī.

Bauskas pilī.
Motoru muzejā.

Latvijas Republikas 97.gadadienai.