2014. gada 31. janv.

2013.gads Asūnes bibliotēkā.Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums.
Ir pagājis kārtējais darba gads. Gada sākums sniega gūstā, īss pavasaris, jauka, silta vasara un garš, garš rudens. Nu tas viss ir izdzīvots. Ir pienācis laiks atskatīties uz to, kas ir paveikts un nospraust nākotnes kursu.
Asūnes pagasta bibliotēkā gads bija labs. Lasītāju skaits praktiski nav mainījies, taču bibliotēkā cilvēki iegriežas biežāk. Lai gan iedzīvotāju skaits sarūk, bibliotēkā apmeklētāju ir daudz. Cilvēki ienāk palasīt avīzi un žurnālus, apmainīt grāmatas un pasēfrot internetā. Cits ienāk vienkārši aprunāties.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt visu bibliotēkas lietotāju vajadzību pēc kvalitatīvas informācijas. Lai tas tiktu realizēts,  bibliotekāre spēj apmācīt cilvēkus gan datora, gan interneta lietošana. Ir iespēja izveidot e-pastu, uzrakstīt vēstuli, pievienot vēstulei pielikumu, pārbaudīt internetbanku, apmaksāt rēķinus, utt.
Bibliotēkas rādītāji:

2012.g.
2013.g.
Lietotāji
120
119
t.sk. bērni
43
42
Apmeklējumi
2382
2387
t.sk. bērni
1431
1399
Izsniegums
1758
1773
t.sk. grāmatas
951
1324
B un J
499
485
Seriālizdevumi
252
449

Tāpat kā iepriekš bibliotēka lietotajiem ir pieejama 40 stundas nedēļā. Pēc studentu lūguma bibliotēka strādā no otrdienas līdz sestdienai, brīvdienas ir svētdiena, pirmdiena.
Bibliotēkas lietošanas noteikumi ir pārrunāti un apstiprināti Dagdas novada pašvaldības sēdē. Asūnes bibliotēka piedāvā gan maksas, gan bezmaksas pakalpojumus, kas arī ir apstiprināti Dagdas novada pašvaldībā.
Bezmaksas pakalpojumi:
·        Bibliotēkas apmeklēšana, konsultācijas par darba kartību, krājumiem un informācijas meklēšanu;
·        Grāmatu izsniegšana;
·        Preses izdevumus, audiovizuālos un citus dokumentus var apskatīt un konspektēt uz vietas bibliotēkas telpās;
·        Informācijas datu bāzu izmantošana;
·        Lasīšanu un grāmatas popularizējošu pasākumu (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiskie pasākumi) apmeklēšana.

Gada laika sagatavotas izliktas 73 izstades par dažādiem tematiem.


Maksas pakalpojumi:
·        Kopiju izgatavošana no bibliotēkas krājuma iespieddarbiem un citiem dokumentiem;
·        Melnbalta un krāsaina dokumentu printēšana un skenēšana.
·        Grāmatu pasūtīšana SBA kārtā. (jāmaksā pastā par grāmatu nosūtīšanu atpakaļ).
Bibliotēkā apkalpošana sākas ar cilvēcisko kontaktu. Bibliotēkā strādāju jau 23 gadus, vietējos iedzīvotājus labi pazīstu, tāpēc problēmu ar komunikāciju nav. Bibliotēkā ir trīs telpas: Datortelpā ir 6 datori, multifunkcionālā sistēma, uzziņu literatūra, vēl te ir jaunāko grāmatu izstāde un novadpētniecības materiāli; nākošā telpa ir nozaru literatūra un daiļliteratūra. Lai atvieglotu lietotāju orientēšanos literatūras klāstā uz grāmatu plauktiem ir norādes; trešā telpa ir bērnu literatūras un seriālizdevumu telpa – te notiek pasākumi bērniem un vēl te atrodas lasītava, var palasīt laikrakstus un žurnālus.
Lai piesaistītu jaunus bibliotēkas apmeklētājus ir izveidots pulciņš sievietēm un arī bērniem „Čaklās rokas”. Bērni veidoja origami, sievietes pina grozus no vecām avīzēm, adīja, utt..

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus ar nepieciešamo literatūru, bibliotēkas vadītāja veic jaunu grāmatu iepirkumus. Šogad pašvaldība ir izlietojusi 395.00Ls grāmatu iegādei un 247,00Ls periodikas parakstīšanai 2014.gadam. Kopā ar dāvinājumiem bibliotēkas fondā ir ienākušas 246 grāmatas un 243 žurnāli.
2013.gada lietotajiem bija pieejami šādi preses izdevumi:
Ø Dārza Pasaule;
Ø Ieva;
Ø Ievas Māja;
Ø Mūsmājas;
Ø Dienas Ēdieni;
Ø Praktiskais Latvietis;
Ø 36,6 C;
Ø Ezerzeme;
Ø Avene;
Ø Spicā
Ø Люблю;
Ø Logs;
Novadpētniecības darbs.

Šogad mūsu novadnieks Oļegs Papsujevičs izdeva grāmatu par Asūnes pagastu „Asūnes pagasts un tā ļaudis”. Grāmatu uzdāvināja arī pagasta bibliotēkai. Vēl ļoti jauku dāvanu saņēmu no Otīlijas Kovaļevskas, kas kādreiz uzrakstīja grāmatu „Krāslavas rajons”. Pa e-pastu saņēmu ļoti interesantus faktus par Asūni un asūniešiem. Lielu paldies gribu sacīt mūsu novadniekam Jānim Mozulim avīzes Mans Īpašums galvenajam redaktoram. Jau otro gadu Asūnes bibliotēka saņem dāvinājumā šo avīzi, trijos eksemplāros. Vēl gribu pateikties visiem cilvēkiem, kas ir uzdāvinājuši grāmatas bibliotēkai: Liels paldies Kuzmiču ģimenei, Sadovņikovu ģimenei, Iraīdai Nemiro, kas bibliotēkai uzdāvināja Populārās medicīniskās enciklopēdijas 36 sējumus; Jadvigai Plotkai.  Paldies Jums par to, ka atbalstāt sava pagasta bibliotēku.